Artikel 12 procedure

De juiste term voor de in de volksmond bekende “artikel 12 procedure” is artikel 12 Sv-procedure. Sv staat voor Strafvordering, omdat de artikel 12-procedure verwijst naar artikel 12 in het Wetboek voor Strafvordering, waarin de mogelijkheid wordt gegeven een klacht in te dienen tegen het niet vervolgen van een strafbaar feit.

Artikel 12 uit het Wetboek van Strafvordering luidt als volgt:

Artikel 12 Wetboek voor Strafvordering

  1. Wordt een strafbaar feit niet vervolgd, de vervolging niet voortgezet, of vindt de vervolging plaats door het uitvaardigen van een strafbeschikking, dan kan de rechtstreeks belanghebbende daarover schriftelijk beklag doen bij het gerechtshof, binnen het rechtsgebied waarvan de beslissing tot niet vervolging of niet verdere vervolging is genomen, dan wel de strafbeschikking is uitgevaardigd. Indien de beslissing is genomen door een officier van justitie bij het landelijk parket of bij het functioneel parket, is het gerechtshof te ‘s-Gravenhage bevoegd.

  2. Onder rechtstreeks belanghebbende wordt mede verstaan een rechtspersoon die krachtens zijn doelstelling en blijkens zijn feitelijke werkzaamheden een belang behartigt dat door de beslissing tot niet vervolging of niet verdere vervolging rechtstreeks wordt getroffen.

De praktijk

Een natuur-of rechtspersoon doet aangifte van een strafbaar feit en de officier van justitie besluit niet te vervolgen, of vervolging te staken, en deelt dat mee aan de aangever door middel van een sepotbeslissing. De officier van justitie kan dat onder andere doen uit kracht van het opportuniteitsbeginsel dat hem de mogelijkheid biedt eigenhandig te beslissen over de vervolging. Wanneer een directe belanghebbende het niet eens is met de beslissing van de officier van justitie, om niet tot vervolging over te gaan, kan deze via een artikel 12 procedure een klacht indienen bij het Gerechtshof van het werkgebied waar de sepotbeslissing is genomen. Hier staat het overzicht van de Gerechtshoven en de gebieden die zij bestrijken.